مديريت و نظارت بر بهره برداري نيروگاه هاي حرارتي تحت پوشش شرکت توليد نيروي برق اصفهان مطابق با رويه هاي ابلاغی نظارت بر نيروگاهها شامل:

نيروگاه دولتي هسا (بهره برداري و تعمير و نگهداري، اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري و بهينه سازي، تعميرات دوره اي)

 نيروگاه جنوب اصفهان بر اساس ECA

نيروگاه زواره بر اساس   ECA  و از تاریخ  05/10/96  بر اساس نیروگاه خصوصی

نيروگاه شهيد منتظري (واگذار شده)

نیروگاه کاشان (خصوصی)