پرداخت تسهیلات
1398/07/24
در اجرای مفاد بند (ز) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در سال جاری به افراد به شرح ذیل همانند سایر کارکنان تسهیلات مسکن پرداخت گردید.<br>

لازم به یاد آوری است تسهیلات مزبور به تناسب سالهای خدمت کارکنان وبا اخذ تضمین لازم و با انجام پوشش بیمه عمر مانده تسهیلات صورت گرفته است و شرکت تولید نیروی برق اصفهان در مقابل مخاطرات احتمالی عدم پرداخت و تسویه تسهیلات مزبور بیمه شده است.

 سعید محسنی : سمت: مدیرعامل ( رئیس هیئت مدیره).  مبلغ :827.890.000 ریال.

 اکبر لطفی : سمت: معاون مالی و پشتیبانی (عضو اصلی هیئت مدیره). مبلغ:889.233.000 ریال

 غلامرضا رنجبر: سمت : معاون فنی و مهندسی. مبلغ:503.802.000 ریال

 رضا پورآقابابا:   سمت: مدیر دفتر بازار برق. مبلغ: 669.647.000 ریال

مجید شفیعی: سمت: مدیر دفتر فنی تولید. مبلغ: 522.058.000 ریال

محمد نوروزی: سمت: مدیر امور مالی و اداری. مبلغ:548.613.000 ریال

سعید آقایی: سمت: مدیر حراست و امور محرمانه. مبلغ: 438.613.000 ریال​